Meer weten? 0800 - 400 1010 Contact Outlet

Privacy statement

Contactgegevens

Aldenhuijsen BV
Jagersveld 15
5405 BW Uden
info@aldenhuijsenbedden.nl
Inschrijfnummer KvK: 73424994
BTW-nummer: NL8595.34.285B01

Over ons privacybeleid

Dit privacy statement is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel.

Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt. Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Aldenhuijsen Slaapsystemen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig door te lezen omdat hierin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy statement. Aldenhuijsen Slaapsystemen is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aldenhuijsen Slaapsystemen legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze winkel worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Aldenhuijsen Slaapsystemen.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens;

– In onze winkel en/of op onze stand op beurzen bij het invullen van orderformulieren, aanvraagcouponnen en/of andere formulieren.
– Bij het bezoeken van onze website.
– Bij het invullen van contact- en serviceformulieren op de website.
– Bij de aanmelding voor marketinguitingen vanuit kranten, tijdschriften/magazines, maar ook digitale uitingen zoals nieuwsbrieven, banners, e.d..
– Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
– Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.

Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen de volgende informatie vragen en/of registreren over u;

– Geslacht
– Voornaam
– Achternaam
– Straatnaam
– Huisnummer
– Postcode
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Geboortedatum
– E-mailadres

Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies. Uw IP adres wordt echter anoniem verwerkt zodat deze niet meer na u te herleiden is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Aldenhuijsen Bedden gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Aldenhuijsen Bedden geen cookies ontvangt.Cookie instellingen wijzigen

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze verzamelen alleen informatie die nodig zijn voor het inzichtelijk maken van de prestaties van een campagne. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

– Cookie: Google Analytics. Naam: _utma. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar
– Cookie: Tagmanager. Naam: _ga_Ua-.. Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet met de gekoppelde tracking code van Google Analytics. Bewaartermijn: 26 maanden

De gegevens worden anoniem verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. Dit doen wij enkel wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dit kunnen één of meerdere van onderstaand genoemde partijen zijn:

– Bezorgpartners voor bezorgen bij het door u opgegeven adres.
– Montagepartners voor monteren van producten bij u opgegeven adres.
– Leveranciers voor het refereren van orders en eventuele rechtstreekse leveringen.
– Betaalpartners voor de verwerking van betalingen.
– Servicepartners voor mogelijke service en/of reparatie bij u opgegeven adres.
– IT dienstverleners welke ons helpen bij cloud opslag, website onderhoud, verwerking reviews, media- en advertentiediensten, software leveranciers voor een optimale en veilig klantenbeheersysteem.
– Als de wet ons ertoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten in de toekomst.

Uw persoonsgegevens worden door Aldenhuijsen Slaapsystemen gebruikt voor de volgende doeleinden:

1. Om een opdracht uit te voeren,
2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
3. Om uw gestelde vragen te beantwoorden,
4. Voor het meten van de klanttevredenheid,
5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.

Daarnaast worden uw gegevens anoniem gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren.

Aldenhuijsen Slaapsystemen zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Telefonische marketingactiviteiten worden altijd ontdubbeld met het bel-me-niet register. Als u een product of dienst afneemt en uw telefoonnummer achterlaat wordt echter geen rekening gehouden met het bel-me-niet register, aangezien er dan een zogenaamde klantrelatie bestaat. Meer informatie over het bel-me-niet register kunt u op de website www.bel-me-niet.nl vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt Aldenhuijsen Slaapsystemen verzoeken om:

– Inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Aldenhuijsen Slaapsystemen over u verzamelt.
– Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Aldenhuijsen Slaapsystemen over u verzamelt.
– Overdracht van de persoonsgegevens die Aldenhuijsen Slaapsystemen over u verzamelt.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@aldenhuijsenbedden.nl. Om uw verzoek te kunnen verwerken vragen we u om onderstaande gegevens:

– Volledige naam
– Adres
– Postcode
– Huisnummer
– Uw verzoek en/of vraag

Waarom we deze gegevens nodig hebben leggen we u graag uit.

We willen u vragen om uw volledige naam, postcode en huisnummer te vermelden in de e-mail. Een correcte schrijfwijze van uw volledige naam is belangrijk voor ons, wellicht staat u meerdere keren in onze systemen. Wat dit inhoudt wordt later toegelicht. Daarnaast bent u vrij om zelf te bepalen of en zo ja welke extra gegevens u geeft.

Waarom willen we deze gegevens weten? Het kan voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd, wanneer u bijvoorbeeld een formulier via onze website heeft ingevuld en een offerte opgevraagd bij onze adviseur. Hierbij kan het zijn dat uw gegevens net iets anders zijn ingevuld, bijvoorbeeld uw voorletters i.p.v. voornaam of als u gaat verhuizen, uw nieuwe adres i.p.v. uw huidige adres. Als uw gegevens niet volledig hetzelfde zijn, kan het voorkomen dat u meerdere keren in ons systeem staat geregistreerd.

Wij zullen naar registraties van uw persoonsgegevens in ons systeem zoeken. Wij zoeken in onze systemen op basis van de gegevens die u nu aan ons verschaft. Hierbij neemt de kans op een volledig beeld van de bij ons bekende persoonsgegevens toe naarmate u meer gegevens geeft. Het kan dus voorkomen dat niet alle van u bij ons bekende persoonsgegevens worden gevonden omdat we die teveel van elkaar verschillen.

Voor een dergelijk verzoek zullen we u na ontvangst van uw verzoek een bevestigings e-mail sturen. Pas nadat we een bevestiging op deze e-mail hebben ontvangen zullen we uw verzoek verder in behandeling nemen.

Aldenhuijsen Slaapsystemen streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. Wanneer we uw verzoek hebben verwerkt zullen we u de benodigde informatie verstrekken. Mocht uw verzoek onverhoopt toch afgewezen worden (dit kan zijn omdat uw verzoek in strijd is met de wet) zullen we u uiteraard een toelichting geven waarom Aldenhuijsen Slaapsystemen uw verzoek niet heeft kunnen verwerken.

De gegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw vraag. Na voltooiing van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd.

U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene Verkoopvoorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Aldenhuijsen B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73424994.

Aldenhuijsen is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Dat betekent dat deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de CBW-voorwaarden en dat Aldenhuijsen zich aan de CBW-voorwaarden houdt. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de CBW-voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aldenhuijsen, wij of ons: Aldenhuijsen B.V. gevestigd aan het Jagersveld 15 te (5405 BW) Uden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73424994;
b. Koper, u of uw: degene die met Aldenhuijsen een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
c. Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan.
e. CBW-voorwaarden: de voorwaarden opgesteld door de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW).

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De CBW-voorwaarden alsmede onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Aldenhuijsen en Koper (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), alsmede op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In voorkomend geval is Aldenhuijsen gerechtigd de nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een vergelijkbare bepaling van vergelijkbare strekking welke in rechte is toegestaan.

Artikel 3. Offerte
3.1 Elk aanbod van Aldenhuijsen is 30 dagen geldig, tenzij anders vermeldt op het aanbod.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken.
3.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Aldenhuijsen niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand door middel van aanvaarding van het aanbod door Koper. Koper aanvaard het aanbod door middel van het ondertekend retourneren van de offerte aan Aldenhuijsen.
4.2 Na aanvaarding van het aanbod, ontvangt Koper een orderbevestiging. Op de orderbevestiging staat een uniek ordernummer vermeld. Indien koper contact met Aldenhuijsen opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer.
4.3 Op het aanbod en/of de orderbevestiging staat een verwachte leverweek vermeld. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar worden zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Aldenhuijsen niet in verzuim. Aldenhuijsen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
4.4 Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Aldenhuijsen de koper hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert Aldenhuijsen de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

Artikel 5. Aanbetaling
5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst dient Koper een aanbetaling te doen van 25% van het totale orderbedrag. Het restantbedrag betaalt Koper bij (deel)levering van de order.
5.2 Tot vijf werkdagen voor de leverafspraak kan koper ervoor kiezen om het restantbedrag aan Aldenhuijsen over te maken. Hierna is dit helaas niet meer mogelijk, omdat de betaling dan niet meer tijdig verwerkt kan worden. Koper kan het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL27 ABNA 08 3857 7199 onder vermelding van het ordernummer voorafgegaan door de tekst ORDER.

Artikel 6. Bestelling wijzigen
Koper kan de bestelling niet meer wijzigen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Elke bestelling wordt namelijk op maat en speciaal naar wens van Koper gemaakt.

Artikel 7. Levering en montage
7.1 Aldenhuijsen levert en monteert in heel Nederland. Wij verlenen geen montagediensten op de Waddeneilanden. Voor leveringen elders kan Aldenhuijsen een toeslag vragen. Kleingoed als dekbedden, kussens, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis tot de eerste drempel bij Koper bezorgd.
7.2 Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen. Aldenhuijsen is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die Koper in gedachte heeft.
7.3 Showroommodellen worden niet geleverd en gemonteerd. Nadat Koper een showroommodel heeft gekocht, moet Koper de goederen binnen 14 dagen bij de winkel ophalen. Koper moet er zelf voor zorgen dat de aankoop wordt gedemonteerd, ingepakt en in het vervoermiddel wordt geplaatst. Vanwege de veiligheid mogen onze winkelmedewerkers Koper hier niet bij helpen.

Artikel 8. Wijziging bezorgadres
8.1 Koper controleert de adresgegevens op de orderbevestiging op juistheid. Koper is verplicht om eventuele onjuistheden in het bezorgadres uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Aldenhuijsen.
8.2 Het wijzigen van het bezorgadres door Koper op het moment dat er reeds een bezorgdatum is gepland, kan ertoe leiden dat Aldenhuijsen een nieuwe leverdag moet afspreken. De reden hiervoor is dat we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. Indien dit het geval is, kan Aldenhuijsen gemaakte kosten doorbereken aan Koper.

Artikel 9. Retourname oude bed
Indien u wenst neemt Aldenhuijsen uw oude bed retour bij levering van uw nieuwe bed. Koper moet dit bij het aangaan van de overeenkomst vermelden.

Artikel 10. Bezorging door een externe partner
10.1 Aldenhuijsen maakt voor haar bezorging gebruik van externe partners. Aldenhuijsen werkt enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Aldenhuijsen past. De externe partner neemt binnen twee weken contact op met koper voor het maken van een leverafspraak.
10.2 Koper kan het restantbedrag bij de externe transporteur bij levering contant of per pin betalen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 11. Bijzonderheden met betrekking tot de bezorging
11.1 De bezorgservice levert op werkdagen vanaf 7.00 uur.
11.2 De producten worden geleverd en geplaatst daar waar koper aangeeft, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden.
11.3 Koper zorgt ervoor dat op het tijdstip dat de bestelling wordt geleverd de doorgang vrij is van obstakels, dit om schade te voorkomen. Koper is zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Eventuele daarmee verband houdende kosten, komen voor rekening van Koper.
11.4 Koper bericht Aldenhuijsen tijdig, uiterlijk 5 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum, over de volgende zaken:
• de vrachtwagen kan de woning niet bereiken;
• het trapgat is niet ruim genoeg om de bestellingen te kunnen leveren;
• eventueel andere bijzondere omstandigheden of moeilijkheden die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.
11.5 Aldenhuijsen is niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen door bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer.
11.6 Indien er voor de bezorging van de bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals bijvoorbeeld een (verhuis)lift of kraan, komt dit voor rekening en risico van Koper.
11.7 Aldenhuijsen en haar externe partners leveren de bestelling enkel met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving. Dit houdt onder andere in dat de bezorgers niet hun veiligheidsschoenen uit mogen doen en dat zij een steiger altijd op een stevige ondergrond (niet zijnde een plat dak) moeten plaatsen.
11.8 Alle producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. De bezorgers pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal wordt door de bezorgers retour genomen.
11.9 Door middel van ondertekening van de (digitale) afleverbon tekent Koper voor een correcte en volledige aflevering. Indien de bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent Koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.
11.10 De bezorgservice levert enkel producten die geheel zijn betaald of bij levering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten retour te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. Wanneer Koper een klacht heeft bij levering van de producten, dan mag Koper naar evenredigheid een aangepast bedrag betalen bij de levering. Het restantbedrag betaalt Koper op het moment dat de klacht is opgelost.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Aldenhuijsen behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat Koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

Artikel 13. Garantie
13.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout, herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden van de fabrikant.
13.2 Koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij de klantenservice van Aldenhuijsen. Hierbij moet Koper de originele factuur overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.
13.3 Indien Aldenhuijsen het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.
13.4 Aldenhuijsen kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op:
– De waarde van het product;
– De ernst van het gebrek.
De koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet Koper Aldenhuijsen op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan Koper de overeenkomst niet ontbinden en heeft deze enkel recht op prijsvermindering.
13.5 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.
13.6 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.
13.7 Uitgesloten van garantie zijn:
a. alle producten die niet zijn aangekocht direct bij Aldenhuijsen;
b. defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het product;
c. verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, alsook het “werken” van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen;
d. defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door verkoper of in diens opdracht zijn verricht, hieronder valt tevens het demonteren en opnieuw monteren door Koper (ten behoeve van bijvoorbeeld een verhuizing);
e. een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van (top)matrassen een acceptabel verschijnsel;
f. een afwijking in de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering kleiner dan de toegestane afwijking volgens de NEN-norm.
13.8 De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling bij Koper.

Artikel 14. 90 dagen Slaapgarantie
14.1 Aldenhuijsen wil dat Koper comfortabel ligt op het door Koper uitgekozen matras. Omdat proef liggen in een winkel niet altijd mogelijk is, kan Koper 90 dagen proef liggen op het matras. Wanneer Koper vindt dat het ligcomfort onvoldoende is, kan Koper het matras, eenmalig omruilen voor een ander type matras (andere hardheid) onder de in dit artikel genoemde voorwaarden. Koper kan het matras dus alleen omruilen voor een andere hardheid van het matras, niet voor een andere maat.
14.2 Tot maximaal 90 dagen na levering van het matras kan Koper aanspraak maken op omruilgarantie door melding te maken bij de klantenservice.
14.3 Koper moet het matras minimaal 60 dagen uitproberen. Een lichaam heeft namelijk tijd nodig om te wennen aan een nieuw matras.
14.4 Koper kan eenmalig aanspraak maken op deze 90 dagen omruilgarantie.
14.5 De omruilgarantie is enkel van toepassing op een omruiling binnen het assortiment van Aldenhuijsen.
14.6 Er wordt geen geld geretourneerd. Indien het nieuwe matras een hogere waarde heeft, dan dient Koper het prijsverschil bij te betalen.
14.7 Indien een artikel met een bepaalde korting/actie gekocht is, heeft Koper geen recht op korting op het nieuwe artikel. Dit is wel mogelijk wanneer met terugwerkende kracht de korting van het om te ruilen artikel weer wordt verrekend. Dit om korting op korting te voorkomen.
14.8 De in dit artikel beschreven 90 dagen slaapgarantie is niet van toepassing op topmatrassen.
14.9 De basis voor het gebruik maken van de omruilgarantie ligt in het comfort en de ondersteuning. De omruilgarantie is dan ook enkel van toepassing op klachten met betrekking tot het comfort en de ondersteuning van uw matras.

Artikel 15. Garantie op showroommodellen
Op showroommodellen wordt 2 jaren (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken. Op veer- en framebreuk geldt voor showroommodellen een 5 jaren (gelijkmatig) afbouwende garantie.
Deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van de matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

Artikel 16. Herroepingsrecht
16.1 Koper heeft geen recht op herroeping van de Overeenkomst. Er is bij Aldenhuijsen geen sprake van een Verkoop buiten de verkoopruimte noch van een Koop op afstand.
16.2 Mocht de klant wel recht op herroeping hebben, dan is het zo dat alle bestellingen op maat zijn gemaakt. Zodat Koper om die reden geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht.

Artikel 17. Retourenprocedure
17.1 Bedtextiel dat Koper in een Aldenhuijsen winkel heeft besteld, kan binnen 14 dagen na levering worden geretourneerd.
17.2 Kosten voor retourzending zijn voor rekening van Koper.
17.3 De aanspraak op terugbetaling is aan de volgende voorwaarden verbonden:
• het product zit in de originele en onbeschadigde verpakking en is in originele staat;
• het product is schoon en ongebruikt;
• Schade die wordt veroorzaakt door transport is voor risico van Koper.

Artikel 18. Overmacht
18.1 In geval van overmacht is Aldenhuijsen niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
18.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Aldenhuijsen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 19. Overlijden
Het overlijden van Koper doet de overeenkomst niet eindigen.

Artikel 20. Klachten
20.1 Aldenhuijsen streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan Koper zijn klacht telefonisch, per e-mail of per post melden aan Aldenhuijsen.
20.2 De kosten voor herstellen of vervangen van een artikel en het terugbezorgen van het artikel tijdens de garantieperiode zijn voor rekening van Aldenhuijsen. Buiten de garantieperiode worden de kosten door Aldenhuijsen aan koper doorberekend.
20.3 Herstel geschiedt door middel van een bezoek door een servicemonteur of een door Aldenhuijsen ingeschakelde derde, of, nadat het artikel opgehaald is door de Aldenhuijsen bezorgdienst.
20.4 Iedere aansprakelijkheid van Aldenhuijsen jegens Koper is beperkt tot maximaal het door de Koper aan Aldenhuijsen uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Aldenhuijsen is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

Artikel 21. Overige bepalingen
21.1 Aldenhuijsen is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien Koper deze wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen één maand na aankondiging van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan Aldenhuijsen aan te geven.
21.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de overeenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.